Horaris activitat extraescolars

Estudi d’estiu (ESO) i estudi d'estiu i preparació de les proves de setembre (Batxillerat)

Durant 20 sessions matinals els nois i les noies d’ESO i Batxillerat treballaran els procediments i els continguts de les matèries instrumentals per tal de reforçar els seus coneixements i afrontar amb més garanties d’èxit el curs 2017-2018.


L’Estudi d’estiu es recomana als alumnes que han cursat el curs a l’estranger, als alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics baixos i molt especialment a aquells que no han superat alguna o algunes de les àrees (llengües, catalana, castellana i anglesa; matemàtiques; física i química, i ciències socials).


L’Estudi d’estiu serà una bona eina per afrontar les proves extraordinàries d’ESO i de Batxillerat dels dies 1, 4 i 5 de setembre de 2017 que el Departament d’Ensenyament va incorporar com un mecanisme oficial de recuperació de les àrees pendents, sempre d’acord amb el principi de l’avaluació continuada.


Lloc: Edifici de Batxillerat de l’Escola


Programa d’ESO


Les àrees motiu d’estudi seran sis: llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, ciències socials, llengua anglesa (aquesta última àrea, només 1r i 2n ESO) i física i química (aquesta àrea, només 4t ESO). Els alumnes podran acollir-se a un, dos o tres blocs, però no podran agafar les sis àrees; només en podran escollir tres com a màxim. En qualsevol cas, la tria serà per a les quatre setmanes.
Per a més informació, contacteu amb el cap d’estudis.


L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants (vegeu «Altres qüestions importants»).


Contacte: Herminio Alcaraz (halcaraz@betania-patmos.org)


Programa de Batxillerat


Les àrees motiu d’estudi seran quatre: expressió i redacció en llengües catalana i castellana (enteses com una única àrea), física, matemàtiques i química. Els alumnes podran acollir-se a un, dos o tres blocs, però no podran agafar les quatre àrees; només en podran escollir tres com a màxim. En qualsevol cas, la tria serà per a les quatre setmanes.
Per a més informació, contacteu amb la cap d’estudis.


L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants (vegeu «Altres qüestions importants»).


Contacte: Carme Mallafré (cmallafre@betania-patmos.org)


Altres qüestions importants


Donat que l’Estudi d’estiu demana un treball personal que permeti assegurar l’aprofitament de l’acció, hi haurà un seguiment acurat dels participants amb proves i informes setmanals. A més, els mòduls seran impartits, principalment, per mestres i professors de l’Escola. Si és el cas, es podran realitzar entrevistes personals.


Els alumnes de Secundària que només hagin de realitzar els blocs 1 i 3 tindran un espai disponible per a l’estudi entre les 10.30 i les 12 h.


Els grups seran reduïts, però el compliment total del programa demana un nombre mínim d’inscripcions de vuit alumnes. L’assignació de places es farà per ordre d’inscripció i només s’obriran nous grups si s’arriba al quòrum mínim per a un altre grup.


Dates: Del 26 de juny al 21 de juliol de 2017